ORGANIZACE DNE

HARMONOGRAM DNE - ODDĚLENÍ ČERVENÍ

7,00–8,00 příchod do školky a volná hra
8,15–8,55 ranní kruh –přivítání, protažení těla, logopedická cvičení, krátké seznámení s probíranými tématy
8,55–9,00 wc, hygiena
9,00–9,30 svačinka, hygiena
9,30 – 10,15 hlavní činnost, práce ve skupinkách
10,15–11,45 hygiena, převlékání a pobyt na zahradě, procházka…
11,45–12,00 převlékání, příprava na oběd
12,00–12,30 oběd
12,30–14,00 klidové aktivity, individuální předškolní příprava
14,00–14,10 hygiena, příprava na svačinku
14,10–14,30 svačinka
14,30–17,00 volná hra, kroužky

HARMONOGRAM DNE - ODDĚLENÍ ORANŽOVÍ

7,00 – 8,00 příchod do školky a volná hra
8,15 – 8,35 ranní kruh –přivítání, protažení těla, logopedická cvičení, krátké seznámení s probíranými tématy
8,35 – 8,45 hygiena a příprava na svačinku
8,45 – 9,15 svačinka
9,15 – 9,25 hygiena
9,25 – 10,00 hlavní činnost, práce ve skupinkách
10,00 – 11,30 hygiena, převlékání a pobyt na zahradě, procházka…převlékání, příprava na oběd
11,30 – 12,00 oběd
12,00 – 12,30 příprava na odpočinek
12,30 – 14,00 odpočinek (spánek nebo relaxace)
14,00 – 14,15 vstávání a příprava na svačinku
14,15 – 14,45 svačinka
14,45 – 17,00 volná hra, kroužky

HARMONOGRAM DNE - ODDĚLENÍ ŽLUTÍ

7,00 – 8,00 příchod dětí, volná hra
8,15 – 8,25 ranní kruh –přivítání, protažení těla, logopedická cvičení, krátké seznámení s probíranými tématy
8,25 – 8,35 hygiena
8,35 – 9,10 svačinka
9,10 – 9,20 hygiena
9,20 – 9,45 řízená činnost
9,45 – 11,00 převlékání, hygiena, pobyt na zahradě nebo procházka, převékání, příprava na oběd
11,00 – 11,30 oběd
11,50 – 12,05 hygiena a příprava na spaní
12,05 – 14,00 odpočinek
14,00 – 14,20 obékání
14,20 – 14,45 svačinka
14,45 – 17,00 volná hra

Podle čeho jsou děti rozděleny do oddělení?

Happy kids playing

Osobní svoboda

VOLNÁ HRA

Dítě si může vybrat aktivitu podle svých zájmů, určí si, s kým si bude hrát, s čím a na co. Volná hra pomáhá dítěti najít své místo v kolektivu, zároveň jej učí zodpovědnosti a sociálním a komunikačním dovednostem.

Start do nového dne

RANNÍ KRUH

Děti potřebují zaběhané rituály a stanovené hranice, které umocňují pocit
bezpečí a klidu ve školce. Ranním kruhem děti společně zahájí nový školní
den. Jeho součástí je vyprávění, zpívání, cvičení, mimické cviky, relaxace apod.

Teacher Reading Story Book To Children
Child painting at easel.

Rozvoj dětí

PRÁCE VE SKUPINÁCH

Jedná se o aktivity v malých skupinách stejně starých dětí – vrstevníků, které jsou vždy propojeny s tématickými celky a upevňují porozumění probíraným tématům (matematické hry, výtvarné projekty, jazykové hry, rébusy, pohybové hry a soutěže, hry a cvičení v angličtině, hudební soutěže, zpěv a rytmické hry…)

Čerstvý vzduch

POBYT VENKU

Procházky a pobyt na zahradě, jakož i výlety do okolí, jsou nezbytnou součástí sociálního života dětí, přispívají k jejich fyzické zdatnosti a posilují jejich imunitu, rozvíjejí motoriku, učí je samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a toleranci.

Kid with binocular
music lesson

Tématické akce

PROJEKTOVÉ DNY

Projekty jsou vždy věnovány jednomu tématu, které je komplexně zpracováno více způsoby (hudba, výtvarná výchova, ekologická výchova, dramatická výchova…) a jeho závěru se většinou účastní i rodiče, ať už formou workshopů a společných aktivit či jen jako diváci.

Podpora rodinných vazeb

ZAPOJENÍ RODIČŮ

Často do programu zařazujeme odpolední či víkendové akce pro celou rodinu, pro příbuzné a známé. Chceme, aby školka byla pro všechny známým a bezpečným místem, kde je jim dobře a kde je to baví.

Family in the park